fbpx

Konkurs

Regulamin konkursu “Nadaj drugie życie plastikowej butelce”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Nadaj drugie życie plastikowej butelce”  zwany jest w dalszej części regulaminu „Konkursem”.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem. Organizatorem Konkursu jest Hermes Sp. z o.o z siedzibą w Włoszakowice , zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook, ale nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Facebook jest w tym zakresie wyłączona.
 4. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

§2 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na ponownym wykorzystaniu butelki plastikowej i stworzenia z niej czegoś użytecznego do domu jak np. organizera na ołówki, plastikowej doniczki. Pracę  umieszczamy pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/hermesamita/
 2. Konkurs trwa od momentu opublikowania postu konkursowego do 15.12 2020 do godziny 23:59. Jedna osoba może opublikować wiele komentarzy, ale wygrywa tylko jedną nagrodę.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakończenia Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie czasu trwania konkursu.

§3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Zgłoszenia do Konkursu dokonać może każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca pozwolenie opiekuna prawnego na udział w Konkursie, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
 • w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun prawny,
 • w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie, (dalej: „Uczestnik Konkursu”),
 • posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w portalu Facebook.com oraz akceptacja Regulaminu Konkursu.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.
 1. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 2. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika na rzecz Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika: imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika w serwisie Facebook.
 3. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez opublikowanie komentarza pod postem konkursowym.
 4. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia wielokrotnie w czasie trwania całego Konkursu, z zastrzeżeniem, że nie może otrzymać więcej niż jednej Nagrody w Konkursie, przypadającej na gospodarstwo domowe Uczestnika.
 5. Organizator ma prawo do usunięcia Zgłoszeń wulgarnych i zawierających obraźliwe treści bez poinformowania o tym Uczestnika.
 6. Dokonując Zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że:
 • jest autorem zgłoszonej odpowiedzi i przysługują mu do niej, jako twórcy, wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe;
 • powstałe w związku z wykonaniem Zadania konkursowego utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
 • nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Zadania konkursowego;
 • posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Zadania konkursowego;
 • ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw;
 • wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie swojej publikacji na stronach internetowych związanych z Konkursem, Organizatorem, a także na dedykowanym profilom firmy Hermes Sp. z o.o
 1. Autor wykonanego Zadania konkursowego zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania publikacją.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika. Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia ich praw oraz dóbr osobistych.
 3. Spośród wszystkich zgłoszeń Organizator wyłoni 5  najbardziej kreatywne odpowiedzi.

§4 NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie jest  plecak Strike LED od firmy CoolPack_Polska, plecak z logo Krystalią, torba ekologiczna, zgrzewka dziecięcej wody Krystalia Kids dla każdego laureata.
 2. Ogłoszenie 5 laureatów Konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu.
 3. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Facebook https://www.facebook.com/hermesamita/
 4. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, oraz aktualne dane adresowe w celu przekazania nagrody.
 5. Laureat powinien przesłać dane w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook, wysłanej na profil https://www.facebook.com/hermesamita/ do trzech dni od opublikowania wyników Konkursu.
 6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
 7. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków Regulaminu, a także jeśli nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 8. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów i usług stanowiących nagrodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

§5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs”, bądź za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook https://www.facebook.com/hermesamita/
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

§6 DANE OSOBOWE

1.1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: HERMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszakowicach  ul. Wolności 1A, telefon: 65 529 93 31, e-mail: dzial.handlowy@hermes-amita.com.pl

W sprawie danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą:

•   poczty elektronicznej: dzial.handlowy@hermes-amita.com.pl

            telefonu: 65 529 93 31

1.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w okresach wskazanych poniżej.

1.2.1 Udział w Konkursie

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, wizerunek, a w przypadku zwycięzców data urodzenia, nr PESEL oraz imię i nazwisko, nr PESEL Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cel przetwarzania: udział w Konkursie

Czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.2.2 Publikacja na stronach internetowych Administratora oraz na profilach w serwisach społecznościowych Administratora

Dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cel przetwarzania: publikacja zdjęć na stronach internetowych Administratora oraz profilach w serwisach społecznościowych Administratora.

Czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 1.2.3 Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania Podstawa prawna: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania.

Cel przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

Czas przechowywania danych: do dnia upływu 3 lat od dnia ostatniej komunikacji, z osobą, której dane dotyczą.

1.2.4 Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Dane osobowe: imię, nazwisko, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), data urodzenia zwycięzcy , adres korespondencyjny.

Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia.

1.3 Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Uczestnika Konkursu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w Konkursie.

1.4 Kategorie odnośnych danych osobowych:

Administrator informuje o następujących kategoriach odnośnych danych osobowych:

 •  dane kontaktowe,

      •  wizerunek.

1.5 Źródła danych osobowych:

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą lub Uczestnika Konkursu.

1.6 Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych? Na podstawie RODO ma osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych

żądania sprostowania swoich danych osobowych

żądania usunięcia swoich danych osobowych

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych żądania przenoszenia danych osobowych

zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki –

W razie, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem.

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator informuje w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podaje przyczyny opóźnienia.

1.6.1 Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania od informacji czy Administrator przetwarza jego dane osobowe.

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, ma Pan/Pani prawo do:

•  dostępu do danych osobowych,

•   uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku  z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

• uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać dostępu do swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: ul. Wolności 1A, 64-140 Włoszakowice

1.6.2 Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do żądania uzupełnienia przez Administratora swoich danych osobowych.

Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: ul. Wolności 1A, 64-140 Włoszakowice

1.6.3 Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Ma Pan/Pani prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

• dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

•  wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;

•  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

•  wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

• wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych osobowych Administrator może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a.

Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: ul. Wolności 1A, 64-140 Włoszakowice

1.6.4 Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy: 

kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;

gdy zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie.

Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: ul. Wolności 1A, 64-140 Włoszakowice

1.6.5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;

przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeżeli zamierza Pan/Pani zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: ul. Wolności 1A, 64-140 Włoszakowice

1.6.6 Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ma Pan/Pani prawo otrzymać od Administratora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo Administrator udostępnia dane osobowe w formacie CSV, jeżeli jednak dane mają zostać udostępnione w innym formacie, prosimy o wskazanie preferowanego formatu w swoim żądaniu.

W miarę możliwości Administrator postara się udostępnić dane we wskazanym formacie.

Może Pan/Pani również zażądać, aby Administrator przesłał jego dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać przeniesienia swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: ul. Wolności 1A, 64-140 Włoszakowice

1.7 Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli zamierza Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: ul. Wolności 1A, 64-140 Włoszakowice

1.8 Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w notatkach na profilu https://www.facebook.com/hermesamita/ oraz w siedzibie Organizatora. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.